دی جی کنترلر پیشرفته با ۴ دک با نمایشگرهای Jog Wheel و پدل های افکت

Mixtrack Platinum FX