دی جی کنترلر دارای ۲ دک با پدل های افکت ها

Mixtrack Pro FX